สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

Industrial – Vocational Management

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

   
  ผศ.ดร.ฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ เจริญสุข
กรรมการ
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ
กรรมการ
ผศ.จรูญ ขาวสีจาน
กรรมการ
ดร.วิจิตรา สุจริต
กรรมการและเขานุการ

 

 


วันที่ : 21 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1891

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000