สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

Industrial – Vocational Management

โครงสร้างหลักสูตร

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หลักสูตรแผน ก 2 36 หน่วยกิต
       หมวดวิชาบังคับร่วม
       หมวดวิชาเลือก
       หมวดวิทยานิพนธ์
       หมวดวิชาเสริม
15
9
12
4
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิตหน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)
หลักสูตรแผน ข 36 หน่วยกิต
       หมวดวิชาบังคับร่วม
       หมวดวิชาเลือก
       หมวดวิทยานิพนธ์
       หมวดวิชาเสริม
15
15
6
4
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิตหน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)

รายวิชาตามหลักสูตร

     แผน ก 2
        หมวดวิชาบังคับร่วม  15  หน่วยกิต

 

6601101 
  
6601102

6601103

71068102

6601105

6601106

6601107

ปรัชญาการอาชีวอุตสาหกรรม
Philosophy  of  Industrial  Vocational
การวิจัยทางอาชีวอุตสาหกรรม
Research   in  Industrial Vocational
สถิติสำหรับการวิจัยทางอาชีวอุตสาหกรรม
Statistics for Industrial -Vocational Research
การบริหารและการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม
Industrial -Vocational Management and Administration
การวิเคราะห์และการออกแบบโครงการทางอาชีวอุตสาหกรรม
Project  Analysis  and  Design  in Industrial Vocational
ก ารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางอาชีวอุตสาหกรรม
Logistics and Supply Chain Management in Industrial Vocational
การสัมมนาทางอาชีวอุตสาหกรรม
Seminar  in Industrial Vocational

2(2-0-4)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(2-0-4)

2(1-2-3)

2(2-0-4)

3(1-4-4)

       หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อย 12 หน่วยกิต
           วิชาเลือกเฉพาะแขนง  9  หน่วยกิต
                ให้นักศึกษาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาแต่ละแขนงต่อไปนี
                      )  แขนงการบริหารงานช่างและเทคโนโลยี

 

6601201 
  
6601202

6601203

6601204


6601205

6601206

6601207


6601208

6601209

6601210

6601211

6601212

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานช่างและเทคโนโลยี
Information  System for Technological and Technical Works Administration
การออกแบบและการจัดการงานคลังวัสดุสินค้า
Warehouse  Design  and  Material  Management
การจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
Management for Technological  Changes
การบริหารธุรกิจงานช่างและเทคโนโลยีสำหรับการประกอบอาชีพอิสระ
Entrepreneurship Administration  for Technical Works and Technological  Business
การบริหารและการวิเคราะห์ทางคุณภาพในงานช่างและเทคโนโลยี
Quality Administration and Analysis in Technical Works and Technology
การฝึกอบรมอาชีพและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Occupational Training and Human Resources Administration
หลักการบัญชีเพื่อการจัดการงานช่างและเทคโนโลยี
Principles  of  Accounting for Technical Works and Technological Managements
ระบบการผลิตและการควบคุมอัตโนมัติ
Production Systems and Automatic Control
การวางผังหน่วยผลิตและการวิเคราะห์
Production Unit  Planning  and  Analysis
การจัดการเครื่องมือทางกลยุทธ์
Strategic Tool Management
การจัดการเทคโนโลยี
Technological  Management
ภาวะผู้นำทางการบริหารงานช่างและเทคโนโลยี
Technical Works and Technological Administration Leadership

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)


3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)


3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

                     ข)  แขนงการสอนอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ

 

6601301 
  
6601302

6601303

6601304 

6601305

6601306

6601307 

6601308

6601309

การพัฒนาหลักสูตรอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ
Curriculum Development in Industrial Vocational and Career
นวัตกรรมการศึกษาทางอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ
Innovation in Industrial Vocational and Career
การศึกษานอกระบบ
Nonformal  Education
ภาวะผู้นำการอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ
Career and Industrial - Vocational Leadership
กลวิธีการเรียนการสอนอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ
Didactic Instruction for Industrial Vocational and Career Course
การวัดผลและการประเมินผลการสอนอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ
Measurement and Evaluation of Industrial Vocation and Career
การประกันคุณภาพทางอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ
Quality  Assurance  in Industrial Vocational and Career
การพัฒนาอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพในท้องถิ่น
Career and Industrial -Vocational Developments in Community
การวางแผนการอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ
Career and Industrial -Vocational Planning

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
 

       หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิ

 
6601401
วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-36-0) 

       หมวดวิชาเสริม  4  หน่วยกิต

         นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกำหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบ  ผู้ที่คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต

 
1505401

4005402
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English  for  Graduate  Study
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
Computer for  Graduate  Study

2(1-2-3)

2(1-2-3)

     แผน ข
        หมวดวิชาบังคับร่วม  15  หน่วยกิต

 

6601101 

6601102

6601103

6601104

6601105

6601106

6601107

ปรัชญาการอาชีวอุตสาหกรรม
Philosophy  of  Industrial  Vocational
การวิจัยทางอาชีวอุตสาหกรรม
Research   in  Industrial Vocational
สถิติสำหรับการวิจัยทางอาชีวอุตสาหกรรม
Statistics for Industrial -Vocational Research
การบริหารและการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม
Industrial -Vocational Management and Administration
การวิเคราะห์และการออกแบบโครงการทางอาชีวอุตสาหกรรม
Project  Analysis  and  Design  in Industrial Vocational
ก ารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางอาชีวอุตสาหกรรม
Logistics and Supply Chain Management in Industrial Vocational
การสัมมนาทางอาชีวอุตสาหกรรม
Seminar  in Industrial Vocational

2(2-0-4)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(2-0-4)

2(1-2-3)

2(2-0-4)

3(1-4-4)

       หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อย 12 หน่วยกิต
           วิชาเลือกเฉพาะแขนง  9  หน่วยกิต
                ให้นักศึกษาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาแต่ละแขนงต่อไปนี
                      )  แขนงการบริหารงานช่างและเทคโนโลยี

 

6601201 
  
6601202

6601203

6601204


6601205

6601206

6601207


6601208

6601209

6601210

6601211

6601212

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานช่างและเทคโนโลยี
Information  System for Technological and Technical Works Administration
การออกแบบและการจัดการงานคลังวัสดุสินค้า
Warehouse  Design  and  Material  Management
การจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
Management for Technological  Changes
การบริหารธุรกิจงานช่างและเทคโนโลยีสำหรับการประกอบอาชีพอิสระ
Entrepreneurship Administration  for Technical Works and Technological  Business
การบริหารและการวิเคราะห์ทางคุณภาพในงานช่างและเทคโนโลยี
Quality Administration and Analysis in Technical Works and Technology
การฝึกอบรมอาชีพและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Occupational Training and Human Resources Administration
หลักการบัญชีเพื่อการจัดการงานช่างและเทคโนโลยี
Principles  of  Accounting for Technical Works and Technological Managements
ระบบการผลิตและการควบคุมอัตโนมัติ
Production Systems and Automatic Control
การวางผังหน่วยผลิตและการวิเคราะห์
Production Unit  Planning  and  Analysis
การจัดการเครื่องมือทางกลยุทธ์
Strategic Tool Management
การจัดการเทคโนโลยี
Technological  Management
ภาวะผู้นำทางการบริหารงานช่างและเทคโนโลยี
Technical Works and Technological Administration Leadership

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)


3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)


3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

                     ข)  แขนงการสอนอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ

 

6601301 

6601302

6601303

6601304 

6601305

6601306

6601307 

6601308

6601309

การพัฒนาหลักสูตรอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ
Curriculum Development in Industrial Vocational and Career
นวัตกรรมการศึกษาทางอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ
Innovation in Industrial Vocational and Career
การศึกษานอกระบบ
Nonformal  Education
ภาวะผู้นำการอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ
Career and Industrial - Vocational Leadership
กลวิธีการเรียนการสอนอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ
Didactic Instruction for Industrial Vocational and Career Course
การวัดผลและการประเมินผลการสอนอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ
Measurement and Evaluation of Industrial Vocation and Career
การประกันคุณภาพทางอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ
Quality  Assurance  in Industrial Vocational and Career
การพัฒนาอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพในท้องถิ่น
Career and Industrial -Vocational Developments in Community
การวางแผนการอาชีวอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ
Career and Industrial -Vocational Planning

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
 

       หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  6  หน่วยกิต

 
6601402
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study

6(0-18-0)
หน่วยกิต 

       หมวดวิชาเสริม  4  หน่วยกิต

         นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกำหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบ  ผู้ที่คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต

 
1505401

4005402
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English  for  Graduate  Study
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
Computer for  Graduate  Study

2(1-2-3)

2(1-2-3)

แผนการศึกษา

     แผน ก 2

หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ปีการศึกษา/ภาคเรียน
บังคับร่วม
6601101
ปรัชญาการอาชีวอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
บังคับร่วม
6601102
การวิจัยทางอาชีวอุตสาหกรรม
2(1-2-3)
บังคับร่วม
6601106
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางอาชีวอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
เลือกแขนง
………
วิชาในแขนง 1 รายวิชา
3 หน่วยกิต
เสริม
1505401
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
รวม
11 หน่วยกิต
บังคับร่วม
6601103
สถิติสำหรับการวิจัยทางอาชีวอุตสาหกรรม
2(1-2-3)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
บังคับร่วม
6601103
การบริหารและการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม
2(2-0-4)

บังคับร่วม

6601103
การวิเคราะห์และการออกแบบโครงการทางอาชีวอุตสาหกรรม
2(1-2-3)
เลือกแขนง
………
วิชาในแขนง 1 รายวิชา
3 หน่วยกิต
เสริม
4005402
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
รวม
11 หน่วยกิต
เลือกแขนง
………
วิชาในแขนง 2 รายวิชา
6 หน่วยกิต
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 3

บังคับร่วม

6601107 การสัมมนาทางอาชีวอุตสาหกรรม
3 (1-4-4)
วิทยานิพนธ์
6601401
วิทยานิพนธ์ 1
4 หน่วยกิต
รวม
13 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
6601401
วิทยานิพนธ์ 2
4 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รวม
4 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
6601401
วิทยานิพนธ์ 3
4 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
รวม
4 หน่วยกิต

      แผน ก 2


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1440

หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ปีการศึกษา/ภาคเรียน
บังคับร่วม
6601101
ปรัชญาการอาชีวอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
บังคับร่วม
6601102
การวิจัยทางอาชีวอุตสาหกรรม
2(1-2-3)
บังคับร่วม
6601106
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางอาชีวอุตสาหกรรม

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000