สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

Industrial – Vocational Management

ระบบการศึกษา

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 904

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000