สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

Industrial – Vocational Management

วัตถุประสงค์

      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
      1. มีความรู้  ความสามารถ  ในการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม ทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
      2. มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชน
      3. มีคุณลักษณะใฝ่หาความรู้  และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการอาชีวอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      4. มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 942

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000