สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

Industrial – Vocational Management

ปรัชญา

    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม  เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรู้   ความสามารถในด้านการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม    ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมอาชีพ  การส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นรวมถึงการจัดการเรียนการสอนอาชีวอุตสาหกรรมในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมอาชีพทั้งในระบบและนอกระบบ  และเป็นผู้นำในการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษา  และบุคลากรประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  และภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 879

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000