สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

Industrial – Vocational Management

ชื่อหลักสูตร


ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

Master of Arts Program in Industrial – Vocational Management

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอาชีวอุตสาหกรรม)
Master  of  Art  (Industrial – Vocational  Management)
ศศ.ม. (การจัดการอาชีวอุตสาหกรรม)

M.A. (Industrial –Vocational  Management)
   


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1126

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000