สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

Industrial – Vocational Management

บุคลากรสายสนับสนุน

นายดิษฐ์ศธร เคนนาดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

 


วันที่ : 22 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1040

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000